TOP

Weronika Perłowska

Weronika Perłowska

W czasach  całodobowej dostępności towarów i usług oraz sztucznego oświetlenia, możemy konsumować niemal bez przerwy. Sen staje się jedynym bastionem, którego nie da się zmonetyzować i utowarowić. 

Zdjęcie miało być częścią większego projektu zainspirowanego książką Jonathana Crary’ego „24/7 Późny kapitalizm i koniec snu”. Crary analizuje proces stopniowego zawłaszczania naszego czasu, w tym także snu, przez kapitalistyczną logikę wydajności i produktywności. W czasach  całodobowej dostępności towarów i usług oraz sztucznego oświetlenia, możemy konsumować niemal bez przerwy. Sen staje się jedynym bastionem, którego nie da się zmonetyzować i utowarowić. Jednak śnienie przestaje mieć dla nas jakąkolwiek wartość, kiedy nasze sny nie przystają do wizji marzeń sennych przedstawianych w wysokobudżetowych produkcjach. Starałam się zwizualizować dystopijny świat, w którym sny będziemy musieli kupować, jednocześnie tęskniąc za trybem życia regulowanym światłem naturalnym.  Ostatecznie z braku czasu zdecydowałam się porzucić ten projekt, a to zdjęcie stało się symbolem wszystkich tematów, które mnie interesują, a które mogłabym dokończyć jedynie rezygnując z czasu przeznaczonego na sen.

Weronika Perłowska – studentka Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, absolwentka Dziennikarstwa o specjalności Dokumentalistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się wpływem reprezentacji medialnych i kulturowych na kształtowanie postaw społecznych. Wierzy w Wolność, Równość, Siostrzeństwo. Chciałaby wierzyć w sztukę zaangażowaną i wizualny aktywizm.

The photo was supposed to be part of a bigger project inspired by Jonathan Crary’s book “24/7 Late capitalism and the end of sleep”. Crary analyzes the process of gradual appropriation of our time, including sleep, through the logic of capitalism which assumes constant productivity. Nowadays thanks to the availability of 24/7 services as well as artificial light, we can consume at any time of day or night. Sleep is a standing affront to capitalism,  the only bastion that can not be monetized and commodified. At the same time, dreaming ceases to have any value for us when our dreams don’t fit into the vision of dreams presented in high-budget productions. I tried to visualize a dystopian world in which we will have to buy sleep, while longing for a life regulated by natural light. Finally, due to the lack of time, I decided to leave this project, and this picture has become a symbol of all the themes that interest me, and which I could finish only by giving up time to sleep.

Weronika Perłowska – Student of the photography department of University of Arts in Poznań, graduated with a Masters Degree in Documentary Studies at the University of Warsaw. Participant of the 2016 Sputnik Photos Mentorship Programme. She is interested in taking up the notionof the way media and visual representations influenced social attitudes. She belives in Freedom, Equality, and Sisterhood. She would like to believe in the critical art and visual activism.

www.weronikaperlowska.com