TOP

Karol Grygoruk

Jesteśmy turystami w otaczającej nas rzeczywistości. Widzimy i próbujemy ja zrozumieć przez obiektywy naszych aparatów i smartfonów. Z trudem poruszamy się w przytłaczającym świecie nadmiaru komunikatów. Kadr, zamknięta w proporcjach forma obrazu, pozwala zrozumieć i odnaleźć się tam gdzie ogrom informacji paraliżuje działanie.

Nigdy nie nauczyłem się pracować dla dzienników i wysłać fotografii newsowych do serwisów informacyjnych. Uczestnicząc w protestach, demonstracjach i manifestacjach, nie fotografując, czuję przytłaczającą bezsilność. Chwytając kadry czy szukając narracji dla większych projektów i opowieści, w rzeczywistości realizuje potrzebę działania. 

#1 Demonstranci usuwani siłą z jednej z blokad w Warszawie. Chwilę po przejeździe senatora Prawa i Sprawiedliwości, kilkudziesięciu młodych aktywistów sprzeciwiających się upartyjnieniu sądów, ustawiło kontener w poprzek ulicy prowadzącej do Sejmu i Senatu, blokując wyjazd ostatnich polityków po nocnych głosowaniach. Oddanie kontroli nad sądami w ręce populistycznej partii rządzącej i zwrot w kierunku autorytaryzmu wywołało serię protestów trwających całe lato.

#2 Marsz nacjonalistów z ONR w Warszawie. Jawne fascynacje faszystowską estetyką, antydemokratyczne hasła i nawoływanie do przemocy nie stanowiły wystarczającej podstawy do delegalizacji i zatrzymania marszu przez policję. Dziś, fala autorytaryzmu i odradzające się w Polsce nacjonalistyczne fascynacje przestają szokować. Organizacje takie jak Obóz Narodowo Radykalny (ONR) czy Narodowe Odrodzenie Polski (NOP) z duma nawiązują do antysemickich tradycji dwudziestolecia międzywojennego, a także otwarcie przyznają się do relacji z faszyzującymi organizacjami z całej Europy.

Karol Grygoruk – Rocznik 1985. Fotograf i antropolog wizualności. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz doktorant w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie. W pracy naukowej skupia się na tematyce fotografii zaangażowanej, oraz wpływie nowych mediów na współczesną kulturę wizualną. Wykładowca Akademii Fotografii w Warszawie. W swoich działaniach fotograficznych i dokumentalnych od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz zagranicą. Autor dokumentalnego cyklu I LOVE YOU DAD oraz publikacji książkowej pod tym samym tytułem, ukazującej relacje władzy i społeczeństwa w rządzonym przez wojskowy reżim turystycznym raju Tajlandii. Mieszka oraz pracuje między Warszawą i Berlinem.

We are tourists in the reality that surrounds us. We see and try to understand it through the lenses of our cameras and smartphones. We struggle with the overwhelming world of excess messages. The frame, a form of an image enclosed in proportions, helps us to understand and find ourselves in a world where the amount of information paralyses action. I have never learned to work for daily newspapers or sent photos to news services. By participating in protests, demonstrations and manifests, without photographing, I feel an overwhelming powerlessness. Capturing moments or seeking a narrative for larger projects and stories, I realize my need to act.

#1 Demonstrators removed by force from one of the blockades in Warsaw. A moment after the passage of a senator from the Law and Justice party, several dozen young activists, opposing the influence of parties on the courts, set up a container across the street leading to the Parliament (Sejm) and the Senate, blocking the departure of the last politicians after a night of voting. Giving control over the courts to the populist ruling party and turning towards authoritarianism triggered a series of protests lasting all summer. 

#2 A march of nationalists from the ONR in Warsaw. Open fascinations with fascist aesthetics, anti-democratic slogans and incitement to violence did not constitute a sufficient basis for the delegalization and stopping the march by the police. Today, the wave of authoritarianism, the nationalistic fascinations reviving in Poland cease to shock. Organizations such as the National Radical Camp (ONR) or the National Rebirth of Poland (NOP) refer with pride to anti-Semitic traditions of the interwar period, and openly admit to relationships with fascist organizations from all over Europe.

Karol Grygoruk – born in 1985. A photographer and anthropologist of visuality. A graduate of the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw and a PhD student at the Institute of Creative Photography in Opava. In his scientific work, he focuses on the subject of engaged photography and the impact of new media on contemporary visual culture. Lecturer at the Academy of Photography in Warsaw. In his photographic and documentary activities he has been cooperating with non-governmental organizations for many years. His works were presented at individual and collective exhibitions at home and abroad. The author of the documentary series I LOVE YOU DAD and a book publication of the same title, showing the relations of power and society in the Thai tourist paradise ruled by a military regime. He lives and works in Warsaw and Berlin.

www.karolgrygoruk.com
www.instagram.com/karolgrygoruk